Logga in

Tofternas samfällighetsförening

Tofternas Samfällighetsförening förvaltar de två gemensamhetsanläggningarna på Tofterna, Norra Öddö.

- Vägarna på området

- Bryggor, dricksvatten och avlopp samt byggnader och gemensam mark

Tofterna 1901

------------------------------------------------------------------------------------------------

Midsommar 2022

Äntligen kan vi fira midsommar på Tofterna igen!

Fredag 24/6

Midsommarstången klär vi från kl 14

Firandet med dans och lekar börjar kl 16

Alla barn och vuxna är välkomna

Ta gärna med kaffe, saft och bullar för gemensam fika efteråt

Hälsningar från festkommitén Hilde, Lena och Anne

----------------------------------------------------------------------------------------

Arbetsdag lördag 2 juli. Se "Nyheter" för detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------

Festkommitten Hilde, Anne och Lena meddelar att flera aktiviteter är på gång

(Se detaljer under "Nyheter")

- Fest på stranden efter årsmötet 16 juli

- Onsdags-quiz varje vecka i ladan, start 6 juli

- Allsångskväll i ladan 29 juli

- Kräftskiva i ladan 6 aug

-----------------------------------------------------------------------

Kallelse till årsstämma för Tofternas Samfällighetsförening

Tid och plats: Lördag 16. juli 2022 , kl 11.00 vid Ladan på Tofterna

Dagordning

1) Närvarande

2) Val av ordförande för mötet

3) Val av sekreterare för mötet

4) Val av två justeringsmän

5) Är stämman behörigt utlyst?

6) Styrelseberättelse

7) Revisorernas berättelse

8) Ansvarsfrihet för styrelsen

9) Val av 2 styrelseledamöter för två år

10) Andra val: En styrelsesuppleant, en revisor, en revisorsuppleant samt ny valberedning

11) Motioner från medlemmarna

12) Arbetsprogram för året 2022-23

13) Utdebitering för året 2022-23

14) Övriga frågor

15) Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämman.

Inlämnade förslag från medlemmar och styrelse sätts upp på anslagstavlan söndag 10/7 och läggs in på föreningens hemsida: Tofterna.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök