Logga in

Tofternas samfällighetsförening

Tofternas Samfällighetsförening förvaltar de två gemensamhetsanläggningarna på Tofterna, Norra Öddö.

- Vägarna på området

- Bryggor, dricksvatten och avlopp samt byggnader och gemensam mark

Tofterna 1901

Styrelsen har fördelat platserna vid fasta bryggan för 2021.

se Nyheter

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till årsstämma för Tofternas Samfällighetsförening

Tid och plats: Lördag 17. juli 2021 , kl 11.00 vid Ladan på Tofterna

Dagordning

 1. Närvarande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Är stämman behörigt utlyst?
 6. Styrelseberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseordförande och 2 styrelseledamöter för två år
 10. Andra val: En styrelsesuppleant, en revisor, en revisorsuppleant samt ny valberedning
 11. Motioner från medlemmarna
 12. Arbetsprogram för året 2021-22
 13. Utdebitering för året 2021-22
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämman.

Inlämnade förslag från medlemmar och styrelse sätts upp på anslagstavlan søndag 10/7 och läggs in på föreningens hemsida: Tofterna.se

Räkenskap läggs ut på vår hemsida när det är reviderat.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök